MINH QUỐC HỒNG GỖ CẨM LAI
Mã: BG05 - Minh Quốc Hồng Gỗ Cẩm Lai