GIỪƠNG 5 BUỒNG
Mã: Gi02 - Giừơng 5 buồng

Tích Thước: 180 x 200 cm